Lisansüstü Tezler | Graduate Theses and Dissertations
Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyelerince veya bünyesinde tamamlanan lisansüstü tezler, sırasıyla Doktora Tezleri ve Yüksek Lisans Tezleri başlıkları altında tez danışmanlarına göre sıralanmıştır. Aradığınız tezlere daha hızlı ulaşabilmek için tarayıcınızın "bul" sekmesinden anahtar kelimelerle arama da yapabilirsiniz. Tezlerin tam metinlerine YÖK Ulusal Tez Merkezi sayfasından ulaşabilirsiniz.  

Doktora Tezleri


Prof. Dr. Azmi Yüksel

Karataş, Yusuf (2008). Metin İncelemesinde Söylembilim Yöntemi "Binbir Gece Masalları Üzerine Bir Uygulama". Tez Danışmanı: Azmi Yüksel. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Albogdadi, Zaki Aboualnasr (2007). Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretiminde Bilgisayar Kullanımı. Tez Danışmanı: Azmi Yüksel. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Suçin, Mehmet Hakkı (2004). Arapça Çeviride Sözcük ve Kalıplaşmış İfadeler Düzeyinde Eşdeğerlik Problemleri. Tez Danışmanı: Azmi Yüksel. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Doğru, Erdinç (2004). Arapçadaki Deyimlerin Sentaktik, Semantik ve Pragmatik Yönlerden İncelenmesi. Tez Danışmanı: Azmi Yüksel. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Karabela, Nevin (2001). al-Muhibbî ve Mâ Yu'evvel Aleyh fî al-Muzâf ve al-Muzâf İleyh Adlı Eseri. Tez Danışmanı: Azmi Yüksel. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 
Özay, İbrahim (2001). Hicri V/XI. Yüzyılda Kurtuba'da Şiir. Tez Danışmanı: Azmi Yüksel. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 
Özdemir, Sevim (2001). Necm el-Dîn Sa'îd b. Muhammed el-Sa'îdî'nin Şerh Arûz el-Sâvî İsimli El Yazma Eserinin Metin Tenkidi. Tez Danışmanı: Azmi Yüksel. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 
Akçay, Cihaner (1998). Hannâ Mîne'nin Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik. Tez Danışmanı: Azmi Yüksel. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 

Prof. Dr. Rahmi Er

Yıldız, Musa (1998). Necib Mahfuz'un Sembolik Romanları. Tez Danışmanı: Rahmi Er. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 

Prof. Dr. Emrullah İşler

Aydın, Tahirhan (2007). Arapça ve Türkçede Cümle Yapısı, Yabancılara Arapça Cümle Öğretimi -Karşıtsal Çözümleme-. Tez Danışmanı: Emrullah İşler. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 

Prof. Dr. Musa Yıldız

Çilek, Ersin (2020). Arapça Konuşma Becerileri Derslerine Yönelik Yaratıcı Drama Odaklı Bir Öğretim Programı Önerisi. 
Tez Danışmanı: Musa Yıldız. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Kurun, Ayşe (2020). Tarihsel Anlambilimi Açısından İslami Terminolojinin İncelenmesi: Fetih, Cihat ve Şehit Terimleri Örneği. Tez
Danışmanı: Musa Yıldız. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Kurt, Gülfem (2019). Necîb Mahfûz Romanlarının Arapçadan Türkçeye Çevirilerinin Erek Odaklı Çeviri Kuramı ve Stratejileri Açısından İncelenmesi. Tez Danışmanı: Musa Yıldız. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Şanverdi, Halil İbrahim (2019). Necib el-Kîlani'nin Türkçeye Çevrilen Eserlerinin Çeviri Stratejileri Açısından Değerlendirilmesi. Tez Danışmanı: Musa Yıldız. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Arkan, Zeynep (2019). Arapça Öğretmenlerinin Mesleki Gelişiminde Startalk San Diego Üniversitesi Vakfı Örneği. Tez Danışmanı: Musa Yıldız. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Işıdan, Abdulmuttalip (2019). Yabancılara Arapça Öğretiminde Kısa Öykünün Yeri. Tez Danışmanı: Musa Yıldız. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Polat, Hüseyin (2016). Anadili Türkçe Olanların Arapça Öğrenirken Dilbilgisinde Yaptıkları Yanlışlar. Tez Danışmanı: Musa Yıldız. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Demir, Murat (2015). İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Arapça Dersi Öğretim Programının ve Ders Materyallerinin Değerlendirilmesi. Tez Danışmanı: Musa Yıldız. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Özcan, Murat (2012). Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı Hazırlık Sınıfı İçin Avrupa Ortak Başvuru Metnine Uygun ve Moodle Eğitim Yönetim Sistemi Destekli Müfredat Önerisi.  Tez Danışmanı: Musa Yıldız. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Azimov, İnayetullah (2012). Kur'an'daki Deyimler, Kırgızca Karşılıları ve Arapça Öğretiminde Kullanımı. Tez Danoşmanı: Musa Yıldız. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Can, Betül (2009). Fatih Döneminden Tanzimata Kadar Osmanlı Medreselerinde Arapça Öğretimi. Tez Danışmanı: Musa Yıldız. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Yılmaz, Hacı (2008). Alî b. Mes‘ûd el-Ferğânî’nin "el-Mustevfâ fî'n-Nahv" Adlı Eserinin Gramer Öğretimi Açısından İncelenmesi. Tez Danışmanı: Musa Yıldız. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 

Prof. Dr. Nurettin Ceviz

Durukan, Sami Oktay (2014). Arapça Öğretiminde Metindilbilim Ölçütleri Işığında Metin İncelemesi: Sa'dallah Vennûs'un Tiyatro Eserleri Üzerinde Bir Uygulama. Tez Danışmanı: Nurettin Ceviz. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 

Prof. Dr. Mehmet Hakkı Suçin

Alnawas, Anwar Adnan Mzher (2019). Sentiment Analysis in Iraqi Arabic Dialects Based on Distributed Representations of Sentences and Machine Learning Approach [Irak Lehçelerinde Cümlelerin Dağıtılmış Temsilleri ve Makine Öğrenmesi Yaklaşımına Dayalı Duygu Analizi]. Eş Danışman: Mehmet Hakkı Suçin. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Rızvanoğlu, Ayşe Hümeyra (2017). Üniversiteler İçin Arapça Yaratıcı Yazma: Öğretim Programı ve Atölye Tasarımları. Tez Danışmanı: Mehmet Hakkı Suçin. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Dağbaşı, Gürkan (2017). Arapçadan Türkçeye Yapılan Şiir Çevirilerinin Dil, Estetik ve Üslup Bakımından İncelenmesi. Tez Danışmanı: Mehmet Hakkı Suçin. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Şayir, Mehmet (2017). Mardin'de Konuşulan Arapça Lehçenin Sesbilgisi, Biçimbilgisi ve Sözdizimi Bakımından İncelenmesi. Tez Danışmanı: Mehmet Hakkı Suçin. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 

Doç. Dr. İbrahim Özay

Aldyab, Ahmed (2015). Konuşma Öğretiminde Analizci Metod. Tez Danışmanı: İbrahim Özay. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 

Doç. Dr. Erdinç Doğru

Akreş, Hasan (2015). Arapçada Dua ve Türkçe'deki Karşılıkları: Karşıtsal Çözümleme. Tez Danışmanı: Erdinç Doğru. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 

Doç. Dr. Celal Turgut Koç

Aslan, Fatma Betül (2019). Yaşar Kemal’in ‘Yer Demir Gök Bakır’ Adlı Romanının Türkçeden Arapça Çevirisindeki Deyimlerin Eşdeğerlik Bağlamında İncelenmesi. Tez Danışmanı: Celal Turgut Koç. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 

Dr. Öğr. Üyesi Cihaner Akçay

Babayev, Mesud (2008). 1980-2005 Yılları Arasında Çağdaş Azerbaycan Kitle İletişim Araçlarında Kullanılan Arapça Alıntı Kelimeler. Tez Danışmanı: Cihaner Akçay. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Yüksek Lisans Tezleri


Prof. Dr. Azmi Yüksel

Demir, Murat (2009). İmam-Hatip Liselerinde Arapça Konuşma Öğretimine Etkinlik Temelli Bir Yaklaşım. Tez Danışmanı: Azmi Yüksel. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Cantürk, Mehtap (2007). Arapça ve Türkçe Ad Tamlamalarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi: Karşıtsal Çözümleme. Tez Danışmanı: Azmi Yüksel. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Dağbaşı, Gürkan (2007). Oyun Tekniği ve Arapça Öğretiminde Kullanımı. Tez Danışmanı: Azmi Yüksel. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Özcan, Murat (2007). Arapça Yazma Becerileri Öğretiminde İletişimsel Yaklaşım. Tez Danışmanı: Azmi Yüksel. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Akçay, Ramazan (2006). Arapça Dilbilgisi Öğretiminin Çoktan Seçmeli Testlerle Ölçülmesinde Güvenirlik Düzeyi. Tez Danışmanı: Azmi Yüksel. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Üzüm, Emin Cihan (2002). Türkiye’de Arapça Öğretimi Açısından el-Arabiyyetu lin-Nâşiîn Ders Kitabının Değerlendirilmesi. Tez Danışmanı: Azmi Yüksel. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Cangir, Mücella (2002). İmam Hatip Liselerinde Arapça Öğreniminde Karşılaşılan Sorunlar. Tez Danışmanı: Azmi Yüksel. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 
Cinkılıç, Recep (2000). Ebû Bekr el-Harizmî ve Risâleleri, Tez Danışmanı: Azmi Yüksel. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 
Ünlüer, Ceyhun (2000). Mustafa Sâdık er-Râfi’î ve Vahyu’l-Kalem i. Tez Danışmanı: Azmi Yüksel. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 
Suçin, Mehmet Hakkı (1998). Yahya Hakki ve Kisasuhu al-Kasîra [Yahya Hakkı Öykücülüğü]. Tez Danışmanı: Azmi Yüksel. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 
Doğru, Erdinç (1998). Mehcer Edebiyatı ve Arap Edebiyatına Etkisi. Tez Danışmanı: Azmi Yüksel. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 
Erdoğan, Ayhan (1993). Fahreddin Razi'ye Göre Kur'an'da İcaz Sorunu. Tez Danışmanı: Yasin Ceylan. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 
Hocaoğlu, İsmail (1992). Tavfik al-Hakîm ve Avdatu r-Rûh. Tez Danışmanı: Azmi Yüksel. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 
Kireççi, Mehmet Akif (1992). Kudâme b. Ca'fer ve Ebû Hilâl el-'Askerî'de Şiir Eleştirisi. Tez Danışmanı: Azmi Yüksel. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 
Özay, İbrahim (1992). Bir Eleştirmen Olarak Tâhâ Husayn. Tez Danışmanı: Azmi Yüksel. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 

Prof. Dr. Yasin Ceylan

Akçay, Cihaner (1992). Rifâ’a Râfi’ et-Tahtâvî (Hayatı, Edebi Kişiliği ve Toplumsal Konulardaki Düşünceleri). Tez Danışmanı: Yasin Ceylan. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Yıldız, Musa (1992). Necîb Mahfûz (Hayatı, Eserleri ve Kısa Hikâyeleri). Tez Danışmanı: Yasin Ceylan. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 

Prof. Dr. Rahmi Er

Kurt, Gülfem (2014). Kasım Emin ve kadınların özgürlüğü bağlamında eğitimle ilgili görüşleri. Tez Danışmanı: Rahmi Er. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 

Prof. Dr. Emrullah İşler

Kütükçü, Ayşe Hümeyra (2010). Arapça Öğretiminde Drama Yöntemi ve Arapça Dersini Yürüten Öğretmenlerin Bu Yöntemi Kullanma Düzeyleri. Tez Danışmanı: Emrullah İşler. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Azimov, İnayetulla (2006). Klâsik Arapça Gramer Kitaplarının Modern Öğretimdeki Yeri (Kırgızistan Örneği). Tez Danışmanı: Emrullah İşler. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Koç, Ayşegül Seymen (2006). Arapçada ve Türkçede Zamirler -Karşıtsal Çözümleme-. Tez Danışmanı: Emrullah İşler. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Kunduzov, Erkinbek (2006). Kırgızca daki Arapça Kelimeler ve Bunların Arapça Öğretimindeki Yeri. Tez Danışmanı: Emrullah İşler. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Aydın, Tahirhan (2005). Çoklu Zekâ Kuramı ve Yabancılara Arapça Öğretimi. Tez Danışmanı: Emrullah İşler. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Işık, İrfan (2005). İmam-Hatip Liselerinde Okutulan Arapça Ders Müfredatının İncelenmesi. Tez Danışmanı: Emrullah İşler. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Hasanoğlu, Zeki (2005). Arapçanın yabancı Dil Olarak Okutulduğu Sınıflarda Temel Düzeyde Sözcük Öğretimi Üzerine Ampirik Bir Araştırma. Tez Danışmanı: Emrullah İşler. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Aboualnasr, Zaki (2004). Eşanlamlılık Olgusu ve Eşanlamlı Kelimelerin Arapça Öğretimindeki Yeri. Tez Danışmanı: Emrullah İşler. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Sümengen, Fatoş (2004). el-Arabiyyetu’l-Mu’âsire adlı Eserin Arapça Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi. Tez Danışmanı: Emrullah İşler. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Babayev, Mesud (2001). Azerbaycan'da Okutulan Arapça Ders Kitaplarının Dört Dil Becerisi Açısından Değerlendirilmesi. Tez Danışmanı: Emrullah İşler. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Karataş, Yusuf (2001). Türkiye’de Arapça Öğretimi Açısından “el-Arabiyyetu li l-Hayât” Ders Kitabının Değerlendirilmesi. Tez Danışmanı: Emrullah İşler. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Polat, Hüseyin (1998). Arapların Türkçe Öğrenirlerken Karşılaştıkları Sorunlar. Tez Danışmanı: Emrullah İşler. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 

Prof. Dr. Musa Yıldız

Balı, Enes (2020). Medya Arapçasında Siyaset Konulu Eşdizimler (Örnek ve Çözümlemeleri). Tez Danışmanı: Musa Yıldız. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Balık, Melek (2019). İletişimsel Yaklaşım Etkinlikleriyle Arapça Öğretimi. Tez Danışmanı: Musa Yıldız. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ankara.
 
Güngenci, Meryem Melike (2018). Arapça Çeviri Dersinde Öğrencilerin Karşılaştığı Problemler ve Çözüm Önerileri. Tez Danışmanı: Musa Yıldız. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ankara.
 
Bal, Şahin (2016). Klasik Arapçada Fiil-Harf-i Cerr Birlikteliği: el-Keşşâf Örneği. Tez Danışmanı: Musa Yıldız. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Demirbaş, Şakir (2016). Türkiye'de İmam-Hatip Ortaokullarında Okutulmakta Olan Arapça Ders Kitabı Serisi ile İlgili Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri. Tez Danışmanı: Musa Yıldız. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Çam, Mevlüt (2016). 16. Yüzyıl Osmanlı Dönemi Arapça Vakfiyeler ve Osmanlı Sisteminde Eğitim (Saraybosna Hüsrev Bey ve Edirne Sultan II. Selim Medreseleri Örneğinde). Tez Danışmanı: Musa Yıldız. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Özenç, Faruk (2015). Arap Yazılı Basınında Sık Kullanılan Güvenlik ve Terörizm Alanındaki Terimlerin İncelenmesi ve Arapça Öğretimindeki Yeri. Tez Danışmanı: Musa Yıldız. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Abır, Bilal (2015). Anadolu İmam Hatip Liselerinde Arapça Dersine Giren Öğretmenlerin Profilleri ve İletişimsel Yaklaşımla Arapça Öğretimine İlişkin Farkındalıkları. Tez Danışmanı: Musa Yıldız. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Çelik, Gülten Melek (2015). Türkçe Arapça İsm-i Mevsûl, İzâfet, Sıfat, Hâl ve Bileşik Cümlelerin Karşıtsal Çözümlemesi. Tez Danışmanı: Musa Yıldız. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Atak, Durmuş Erdal (2014). Arapçada ta'rîz sanatı ve Arapça öğrenimine katkısı. Tez Danışmanı: Musa Yıldız. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
İspir, Ayşe (2014). Arapça yazılı medyada reklam dilinin incelenmesi ve reklam metinlerinin Arapça öğretiminde kullanımına yönelik öneriler. Tez Danışmanı: Musa Yıldız. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Işıdan, Abdulmuttalip (2014). İmam Hatip Liseleri için Mesleki Arapça Ders Kitabı serisi ile ilgili öğretmen ve öğrenci görüşleri. Tez Danışmanı: Musa Yıldız. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Ağpak, Harun (2013). İkinci Dil Olarak Arapça Öğretiminde Bir Eğitim Programı Denemesi. Tez Danışmanı: Musa Yıldız. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Aldyab, Ahmed (2012). Türklerde Arapça Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Tez Danışmanı: Musa Yıldız. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Satır, Tuba (2008). İshâk Nûrî Rizevî ve Zubdetu'l-İzhâr Adlı Eserinin Arapça Gramer Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi. Tez Danışmanı: Musa Yıldız. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Yerli, Leman (2007). Arapça Dilbilgisiyle İlgili Türkçe Yazılmış Kitapların Arapça Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi. Tez Danışmanı: Musa Yıldız. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Polat, İbrahim (2003). Türkiye’de Arapça Öğretimi Açısından İmam Hatip Liseleri İçin Arapça Adlı Ders Kitabı Serisinin Değerlendirilmesi. Tez Danışmanı: Musa Yıldız. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 

Prof. Dr. Nurettin Ceviz

Okan, Fatma Nur (2015). Ahmed Cevad'ın Lisân-ı Arabî (Sarf ve Nahiv) adlı eserininArapça öğretimindeki yeri. Tez Danışmanı: Nurettin Ceviz. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Aydın, Arzu (2012). Ameli Mukalemat Ve Temrinatı Arabiyye İsimli Eserin Günümüz Arapça Pratik Konuşma Kitapları İle Karşılaştırılması. Tez Danışmanı:  Nurettin Ceviz. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Medni, Bahar (2010). Arapça Öğretiminde Edebi Materyallerin Kullanımı. Tez Danışmanı: Nurettin Ceviz. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Tokgözlü, Zeynep (2010). Arapçanın Öğretilmesi ve Öğrenilmesinde NLP Tekniklerinin Kullanılması. Tez Danışmanı: Nurettin Ceviz. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Çiçek, Yeliz (2009). Vildan Faik'in Teshilu's-Sarf Adlı Eserinin Arapça Dilbilgisi Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi. Tez Danışmanı: Nurettin Ceviz. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Öztürk, Esma (2008). Retyos Kirkoryan ve Hulasatussarf Adlı Eserinin Arapça Öğretimindeki Yeri. Tez Danışmanı: Nurettin Ceviz. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 

Prof. Dr. Mehmet Hakkı Suçin

Alkan, Ayşe Sıdıka (2021). Kültür Odaklı Çeviri Bağlamında Orhan Pamuk'un "Yeni Hayat" Romanının Arapça Çevirileri. Tez Danışmanı: Mehmet Hakkı Suçin. Gazi Universitesi, Ankara.
 
Badran, Khalid (2021). Poetry Translation: A case Study of Muhmoud Darwish's "Mural" Translations. Tez Danışmanı: Mehmet Hakkı Suçin. Atılım Universitesi, Ankara.
 
Muayad, Maha (2021). Subtitle Translation: Challenges and Strategies in Translating Humour in Arabic Translations of TV Show "Friends". Tez Danışmanı: Mehmet Hakkı Suçin. Atılım Universitesi, Ankara.
 
Alawneh, Emad (2021). The Impact of Foreignization and Domestication on the English-Arabic translations of Products' Labels: Pharmaceuticals and Personal Care Products' Labels. Tez Danışmanı: Mehmet Hakkı Suçin. Atılım Universitesi, Ankara.
 
Duran, Naime (2020). Aziz Nesin'in "Hoptirinam" Adlı Eserinin Arapça Çevirisinin Söz Oyunları ve İroni Açısından Değerlendirilmesi. Tez Danışmanı: Mehmet Hakkı Suçin. Gazi Universitesi, Ankara.
 
Badran, Khalid (2020). Poetry Translation: A case Study of Muhmoud Darwish's "Mural" Translations. Tez Danışmanı: Mehmet Hakkı Suçin. Atılım Universitesi, Ankara.
 
Asenwar, Muna Hamed Saleem (2019). A Descriptive Analysis of Dubbing Strategies in the Drama Series "Sab'at Tayyibûn" (Yedi Güzel Adam). Tez Danışmanı: Mehmet Hakkı Suçin. Okan Universitesi, İstanbul.
 
Öztürk, Sare Rabia (2019). From Minority Writer to Turkish Exemplar: How Elif Shafak Consecrated for the Arab Reader. Eş Danışman: Mehmet Hakkı Suçin. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
 
Mansour, Sara (2019). İstihdâm Uslûb Edâ' el-Edvâr fî Tatvîr Mehârât el-Muhâdese ledâ Muta'allimî el-Luga el-Arabiyye min en-Nâtıkîn bi Gayrihâ [Rol Oynama Tekniğinin Yabancı Dil Olarak Arapça Öğrenenlerin Konuşma Becerilerinin Geliştirmede Kullanılması]. Tez Danışmanı: Mehmet Hakkı Suçin. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Dalmış, Emrullah (2018). Türkiye Yükseköğretiminde Öğrenim Gören Arapça Öğrencilerinin Okuma Stratejilerine Yönelik Farkındalıkları. Tez Danışmanı: Mehmet Hakkı Suçin. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Tuncer, Alsu (2017). Arapça, Türkçe ve Rusçada Örtmece İfadeler. Tez Danışmanı: Mehmet Hakkı Suçin. Ankara: Gazi Üniversitesi.
Kocabıyık, Hüseyin Selim (2016). Kur’an-ı Kerim’de “El” ve “Yüz” Kelimelerinin Yer Aldığı Deyimlerin Türkçe Çevirilerinin Değerlendirilmesi. Tez Danışmanı: Mehmet Hakkı Suçin. Ankara: Gazi Üniversitesi.
 
Abdelli, Abdulkadir (2015). el-Emsâl el-Muştereke ev el-Muteşâbihe fi el-Lugateyn el-Arabiyye ve et-Turkiyye [Arapça ve Türkçe Arasında Ortak veya Benzer Atasözleri]. Tez Danışmanı: Mehmet Hakkı Suçin. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Yeşilyurt, Abdullah (2015). Görev Odaklı Arapça Konuşma Becerisine İlişkin Özyeterlik Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi. Tez Danışmanı: Mehmet Hakkı Suçin. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Selim, İsmail (2015). Görev Odaklı Dil Öğretimi ile Arapça Dilbilgisi Öğretimi. Tez Danışmanı: Mehmet Hakkı Suçin. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Çetinkaya, Hayrullah (2014). Lise Düzeyinde Arapça Öğrencilerinin Sözlük Kullanma Becerileri ve Bu Becerileri Geliştirmeye Yönelik Etkinlikler. Tez Danışmanı: Mehmet Hakkı Suçin. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Karasu, Kamil (2014). Türkçe ve Arapça Nezaket İfadeleri: Karşılaştırmalı Bir İnceleme. Tez Danışmanı: Mehmet Hakkı Suçin. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Özcan, Muhammed (2013). Kur'an-ı Kerim'deki Bazı Deyimlerin Çeviri Stratejileri Açısından Değerlendirilmesi. Tez Danışmanı: Mehmet Hakkı Suçin. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Ali, Dalya (2012). Muhâwelâtu Tecdîdi’n-Nahwi’l-Arabî we Mawkifu’t-Talebe we’l-Esâtizeti’l-İrâkiyyîne Minhâ [Arap Gramerinin Kolaylaştırılmasına Yönelik Çalışmalar ve Iraklı Öğrenciler ile Öğretmenlerin Tutumları]. Tez Danışmanı: Mehmet Hakkı Suçin. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Baran, Fadıl (2010). Arapça Öğretiminde Kubaşık Öğrenme Yönteminin Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkisi. Tez Danışmanı: Mehmet Hakkı Suçin. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 

Doç. Dr. İbrahim Özay

Alsalihi, İpek Abdulqader Taher (2018). Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretiminde Görsel Kullanımının Etkisi. Tez Danışmanı: İbrahim Özay. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Kurt, Muhammet (2016). Arapça Yazılı Basında Yer Alan Spor Metinlerindeki Eşdizimsel İfadelerin Sınıflandırılması. Tez Danışmanı: İbrahim Özay. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Yazıcı, Özge (2016). Silsiletu'l-Lisân Adlı Ders Kitabının Biçim ve İçerik Açısından İncelenmesi. Tez Danışmanı: İbrahim Özay. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Oktay, Zeynep (2015). Cumhuriyet Dönemi Ortaöğretim Kurumlarında Arapça Dersi Öğretim Programlarında İletişimsel Yaklaşım. Tez Danışmanı: İbrahim Özay. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Yahaya, Mahmadou (2013). Türkiye ve Nijer Cumhuriyetlerinde Arapça Öğrenme Kitapları (Karşıtsal Çözümleme). Tez Danışmanı: İbrahim Özay. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Yonis, Hassan Z. (2009). Arapça ve Türkçede İstisna Edatları -Karşıtsal Çözümleme-. Tez Danışmanı: İbrahim Özay. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Younes, Bashar (2008). Arapçada ve Türkçede Soru Edatları -Karşıtsal Çözümleme-. Tez Danışmanı: İbrahim Özay. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 

Doç. Dr. Erdinç Doğru

Söylemez, Sait (2019). Arapça ve Kürtçe Zamanların Karşıtsal Çözümlemesi. Tez Danışmanı: Erdinç Doğru. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Sarıkaya, Buket (2018). Anadolu İmam Hatip Liselerinde Arapça Okuma Becerisi Çerçevesinde Hata Düzeltme Stratejileri ve Analizi. Tez Danışmanı: Erdinç Doğru. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Çakmak, Ayşe Arslan (2016). Arapça ve Kürtçedeki basit cümle yapılarının karşılaştırılması. Tez Danışmanı: Erdinç Doğru. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Şanverdi, Halil İbrahim (2014). Arap Yazılı Basınında Sık Kullanılan Bağlaçların İncelenmesi ve Arapça Öğretimindeki Yeri. Tez Danışmanı: Erdinç Doğru. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Bölükbaşı, Mehmet (2012). Arapça Öğretiminde Telkin Yöntemi Ve Uygulaması. Tez Danışmanı: Erdinç Doğru. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Bağmancı, Emine (2012). Arap Dilinde İkilemeler ve Öğretimi. Tez Danışmanı: Erdinç Doğru. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Tunoğlu, Mehtap (2010). Arap Dilinde Çoğullar Konusu ve Öğretimi. Tez Danışmanı: Erdinç Doğru. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 

Doç. Dr. İbrahim Ethem Polat

Tekin, Merve (2019). Mahmud Derviş'in 'Cidâriyye' Adlı Şiirinin ve Çevirilerinin Eşdeğerlik Açısından Değerlendirilmesi. Tez Danışmanı: İbrahim Ethem Polat, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 
 
Yavuz, Emine, (2019). Arapça Öğretiminde Çocuk Şarkılarının Kullanımı ve Uygulamaya Yönelik Etkinlikler, Tez Danışmanı: İbrahim Ethem Polat, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Tekin, Merve (2019). Mahmud Derviş'in "Cidariye" Adlı Şiirinin ve Çevirilerinin Eşdeğerlik Açısından Değerlendirilmesi, Tez Danışmanı: İbrahim Ethem Polat, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Alsaati, Zainab (2018). Türkçe ve Arapçada Simültane Çevirinin Geliştirme Yöntemleri, Tez Danışmanı: İbrahim Ethem Polat. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Akyüz, Salih, (2018). Necip Mahfuz’un Sembolik Romanlarındaki Diyalogların Arapça Öğretiminde Kullanımı, Tez Danışmanı: İbrahim Ethem Polat. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Çilek, Ersin (2016). Bilişsel Dinleme Stratejilerine Uygun Olarak Hazırlanan Etkinliklerin Arapça Dinleme Becerisinin Gelişimine Etkileri. Tez Danışmanı: İbrahim Ethem Polat. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 

Doç. Dr. Celal Turgut Koç

Demirkazık, Emine (2019). Görseller Eşliğinde Özlü Sözler Kullanmanın Arapça Öğretimine Katkısının İncelenmesi. Tez Danışmanı: Celal Turgut Koç. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Çakmak, Necla (2019). Türkçe ve Arapça Sıfat-Fiiller Karşıtsal bir İnceleme. Tez Danışmanı: Celal Turgut Koç. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Al Khalifa, Anmar (2019). Arap Medya Dilinde Sık Kullanılan Kelimeler. Tez Danışmanı: Celal Turgut Koç. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Özgeçit, Namık (2017). Arapça ve Türkçe'de Ünlü ve Ünsüzlerin Birbirlerine Etkisi - Karşıtsal Çözümleme. Tez Danışmanı: Celal Turgut Koç. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Aktepe, Murat (2017).  Bedi' Sanatlarının Arapça Öğretimindeki Yeri. Tez Danışmanı: Celal Turgut Koç. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Mohammed A Modan, Nourah (2017). Ana Dili Arapça Olmayanlara Öykü Yolu İle Arapça Öğretimi ve Dil Akıcılığındaki Etkisi. Tez Danışmanı: Celal Turgut Koç. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Abdulbaker, Karima (2017). Yaratıcı Yazılı Anlatım Becerisi ve Türk Öğrencilere Arapça Öğretimindeki Etkisi. Tez Danışmanı: Celal Turgut Koç. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Hussein, Hana (2017). Arapça Öğrenen Türk Öğrencilerinin Arapça Harflerini Telaffuzu ve Sözcük Üzerine Olan Etkisi. Tez Danışmanı: Celal Turgut Koç. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 

Dr. Öğr. Üyesi Cihaner Akçay

Elderşevi, Muhammed Reşit (2018). Arapçada Meslek, Esnaf ve Sanatkâr İsimleri, Morfolojik Olarak Sınıflandırılmaları ve Öğretim Yöntemleri. Tez Danışmanı: Cihaner Akçay. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Raşitoğlu, İsmail (2014). Arapça Askeri Terminoloji Öğrenimine Yönelik Metodolojik Bir Yaklaşım. Tez Danışmanı: Cihaner Akçay. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Gargı, Hüseyin (2009). Karşılaştırmalı Dilbilgisi Öğretimi Açısından Temyiz. Tez Danışmanı: Cihaner Akçay. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Durukan, Sami Oktay (2007). Arapça Eğitiminde Duygusal Zekâ Boyutu. Tez Danışmanı: Cihaner Akçay. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Soyer, Senem (2006). Arapça-Türkçe Çevirilerde Sözcük ve Kalıplaşmış İfadeler Düzeyinde Eşdizimlik Sorunları ve Çözüm Önerileri. Tez Danışmanı: Cihaner Akçay. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Can, Betül (2005). Arapça Öğretiminde Harf-i Cerler, Kullanım Alanları, Türkçede İsmin Halleri -Karşıtsal Çözümleme-. Tez Danışmanı: Cihaner Akçay. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Ertürk, Nazan (2004). Türkiye'de Arapça Öğretimi Açısından "İmam-Hatip Liseleri Yeni Programa Uygun Arapça" Adlı Ders Kitabı Serisinin Değerlendirilmesi. Tez Danışmanı: Cihaner Akçay. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
İbrahim Magdi (2004). Türkiye'de Arapça Öğretimi Açısından “el-Kitabu l-Esâsî” Ders Kitabı Serisinin Değerlendirilmesi. Tez Danışmanı: Cihaner Akçay. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 

Dr. Hamza Özarslan

 
Tokatlı, Emrah (2016). İmam-Hatip Liselerinde Okutulan Arapça Dersi Yazılı Sınav Sorularının Soru Yazma İlkeleri ve Bloom Taksonomisi'ne Göre Analizi. Tez Danışmanı: Hamza ÖZASLAN. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
Kırali, Ali Osman (2015). Üniversitelerin Arapça Hazırlık Sınıflarında Okuyan Öğrencilerin Öğrenme Yöntemleri ve Arapça Öğrenme Zorlukları Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. Tez Danışmanı: Hamza Özarslan. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.